Informacje ogólne

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

DANE OSOBOWE- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

PRZETWARZANIE- oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane kontaktowe administratora danych: ul. Szopienicka 77 Katowice, adres e-mail: rodo@farmacol.com.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: insapektor@farmacol.com.pl  

Organ nadzorczy, do którego można kierować skargi w przypadku naruszenia przepisów RODO: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa
Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa na adres: aptekicefarm@farmacol.com.pl rodo@farmacol.com.pl dostępnego na stronie https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/.

Klauzula informacyjna w ramach realizacji recept, wystawienie faktur

1.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO, w następujących celach: realizacja recept, wystawienia faktur oraz w celach kontaktowych (numer telefonu).
2.      Okres przechowywania danych: recepty, recepty farmaceutyczne, faktury - 5 lat.
3.      Zakres przetwarzanych danych osobowych ustalanych jest na podstawie przepisów prawa.
4.      Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego, technicznego, finansowo-kadrowego i organizacyjnego oraz organom na podstawie przepisów prawa, w tym: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Urząd Skarbowy.
5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia natychmiastowego: dane do kontaktu, prawo do usunięcia po okresach archiwizacji: recepty, faktury, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu.  
6.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań apteki ogólnodostępnej oraz wystawiania faktur, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi farmaceutycznej lub wystawienia faktury.
7.      Podanie danych do kontaktu jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu w przypadku przekazania istotnych informacji co do realizacji recepty.

Klauzula informacyjna w ramach realizacji umów cywilnoprawnych

1.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b, f realizacja umowy i jej rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń.
2.      Okres przechowywania danych: 5 lat.
3.      Zakres przetwarzanych danych osobowych ustalanych jest na podstawie przepisów prawa.
4.      Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego, technicznego, finansowo-kadrowego i organizacyjnego oraz organom na podstawie przepisów prawa, w tym: Urząd Skarbowy.
5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia po okresach archiwizacji, prawo sprzeciwu.
6.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji zadań oraz wystawiania faktur, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
7.      Podanie danych do kontaktu jest obligatoryjne.
Klauzula informacyjna w ramach monitorowania pomieszczeń apteki
1.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
2.      Monitorowane są pomieszczenia ogólnodostępne - w celu zabezpieczenia osób i mienia.
3.      Okres przechowywania danych: do czasu nadgrania kolejnych zapisów, nie dłużej niż 3 m-ce.
4.      Zakres przetwarzanych danych osobowych: wizerunek.
5.      Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych w zakresie wsparcia informatycznego, technicznego, i organizacyjnego oraz podmiotom,  organom na podstawie przepisów prawa.  
6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia po okresach archiwizacji, prawo sprzeciwu.